Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомога гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящият момент адвокатските колегии са 27 и техният брой е равен на броя на Окръжните съдилища в Република България.

Органи на Адвокатската колегия са: Общото събрание, Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и Председателят.

Общото събрание се състои от адвокатите приети в Адвокатската колегия.

Адвокатска колегия гр.Плевен обхваща районите на градовете: Червен бряг, Левски, Кнежа, Никопол.

Към 01.01.2024 г. в колегията са вписани 235 адвоката.